Projects

 

 

Project nr POIR.03.03.03-20-0006/17  pn.
„ Wzrost konkurencyjności oraz promocja innowacyjnych rozwiązań i wyborów firmy, w zakresie produkcji bielizny AXAMI, poprzez udział w programie promocji branży Moda Polska” objęty umową o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-20-0006/17-00 z dnia3 październik 2017r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
 
 
Value:  1 030 541,36 zł
Co-fund: 628 378,87 zł
 

 

 

                   

Project  nr WND-RPPD.05.02.00-20-039/14 pn.

„SŁONECZNA ELEKTROWNIA W FIRMIE AXAMI”

objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.02.00-20-039/14-00 z dnia 04.02.2015r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska 

 

 
                                                               
 
Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka is implementing the project „ Implementation of B2B system that improves relationships with Axami clients” under The Programme Innovative Economy, under priority axis 8: Information society – increasing innovation of the economy, measure 8.2 Support for implementation of electronic business – B2B. 
 
Project co-funded by the European Union from the European Regional Development Fund.
 
GRANTS FOR INNOVATION - INVESTING IN YOUR FUTURE
 
You are invited to visit our B2B platform: www.b2b.axami.pl